เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 2 ได้ติดตามการดำเนินงานหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายลานหิน ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แก่คณะกรรมการหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเป็นรายได้ต่อไป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุลรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1โยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรม พีซี พาเลซ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร เป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ 3 อำเภอ คือจากอำเภอเมือง สว่างแดนดิน และ อ.กุสุมาลย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางชนน์บันลือ วรรธนพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และเป็นประธานในการประชุมฯ ประชุมคณะติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ.สกลนคร (ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นรองประธานการประชุมฯ ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดสกลนคร (Provilcial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางพันธ์วิรา เวยสารหัวหน้างานการแพทย์แผยไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และเป็นประธานในการประชุมฯ ประชุมคณะติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ.สกลนคร (ด้านแปรรูป) โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นรองประธานการประชุมฯ ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการเปิดงานโครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดสนุก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป้าหมายประกอบด้วย กรรมการหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในหมู่เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 จำนวน 30 คน ณ ศาลาประชาคมเกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1ห้วยหีบ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/พัฒนาการอำเภอ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 5 ก.พ.2562 เวลา 14.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมพบปะและให้แนวทางผู้เข้าอบรมตาม โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วม เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง|เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ1 การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพิเรียลสกล

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 โดยมี นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร